EKONOMIA E DIJES DHE TRANSFERIMI I TEKNOLOGJIVESi një institucion akademik studimor dhe kërkimor BIRD, është kontribues i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së dijes në vend dhe në rajon. Duke aplikuar ekonominë e dijes përdorim informacion dhe inteligjencën për të ofruar më tepër munëdësi dhe fuqizojmë prosperitetin e begatinë e shoqërisë.

Si i tillë BIRD, zhvillon marrëdhënje me shoqërinë dhe aktorët e saj me theks biznesin për të aplikuar ekonominë e dijes në mënyrë innovative dhe në shërbim të njerëzve. Duke aplikuar ekonominë e dijes ofrojmë zgjidhje për shoqërinë dhe sfidat e saj, ndërsa njëherazi aplikojmë standarded e qeverisjes, jetesës dhe sjelleje së shoqërisë së vendeve të BE.

Edukimin për të aplikaur ekonominë e dijes, BIRD e realizon nëpërmjet veprimtarive bashkëpunuese dhe të integfruara në auditoret e universitetit dhe të prakikave në subjektet e nismës së lirë dhe biznesit në vend dhe rajon.

Nëpërmjet veprimtarisë studimore e kërkimore BIRD, bashkëpunon me universitetin për të jetëzuar kurrikulat bashkëkohore mbi aplikimin e dijeve dhe praktikave innovative, nën konceptin open. www.eu-oinet

Krijimi i “Albanian Open Innovation”, është konkretizim i drejtëpërdrejtë i aplikimit të konceptit të ekonimisë së dijes, nën një format të hapur dhe innovative. www.aoi.al